Reklamačný poriadok


spoločnosti Princor s.r.o., so sídlom Dobrovičova 117/10, 811 09 Bratislava, IČO: 43 836 356, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 49074/B (ďalej len ako „Predávajúci“) pri prevádzke internetového obchodu prostedníctvom domény www.lenkasmonkeys.com (ďalej len „internetový obchod“)(ďalej len „Poriadok“)

Kontakty: reklamacie@lenkasmonkeys.com
Zákaznícka linka: 00 421 908 677 253

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento Poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. „Kupujúci“ je:
  1. spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
  2. fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.
 3. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
II. Záručné podmienky
 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Použitý Tovar, ktorý Kupujúci kúpil do Predávajúceho má nižšiu cenu ako nový Tovar vzhľadom na stav opotrebenia Tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté používaním Tovaru alebo jeho opotrebením. Rovnako, pri Tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
 3. Dĺžka záručnej doby pre Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle článku I ods. 3 písm. i. sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Dĺžka záručnej doby pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle článku I ods. 3 písm. i. trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 4. V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) Predávajúci tento Tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá a Predávajúci odporúča Kupujúcemu Tovar pri zasielaní na Reklamáciu poistiť.
 5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 6. V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.
III. Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Zákona a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Zákona tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
IV. Vybavenie Reklamácie
 1. Reklamácia sa uplatňuje osobne na výdajnom mieste pre osobný odber dohodnutý vopred telefonicky na zákazníckej linke, prípadne poštou na adrese: Princor s.r.o.v- Reklamačné oddelenie, Doborvičova 10,811 09 Bratislava.
 2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vady Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predávajúci, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
 3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u Predávajúceho, zaistí záručnú opravu Predávajúci. Predávajúci v deň prijatia Reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí Reklamácie Tovaru, v ktorom presne označí vady Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Po vybavení Reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou dohodnutou s Kupujúcim.
 4. Kupujúci je v prípade kúpy nového Tovaru oprávnený vyžadovať záručnú opravu priamo i výrobcu Tovaru, ktorý je špecifikovaný v dokumentácii priloženej k Tovaru, prípadne názov výrobcu oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.
 5. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 6. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo výrobcovi, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.
 7. Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na Reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie Kupujúceho o vybavení Reklamácie v zákonom určenej lehote.
 8. Predávajúci po riadnom vybavení Reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
 9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na Tovare nejaké sú alebo používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným výrobcom k dokumentácii k Tovaru.

V. Alternatívne riešenie sporov
 1. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením Reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
VI. Záverečné ustanovenia
 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení Reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
 2. Tento Poriadok nadobúda platnosť 3.5.2016 a účinnosť dňom sprístupnenie Kupujúcemu na stránke internetového obchodu www.lenkasmonkeys.com.